Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mający kancelarię Rzeszów, ul. Chodkiewicza  6/3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.07.2016 roku o godz.10.00  w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości

pojazdu marki  Renault Fluence o nr rej. RKL 25XK, rok prod. 2010,VIN: VF1LZBD0644271009 , wartość szacunkowa 15.000 zł brutto.

Cena wywoławcza  ruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Pojazd można   oglądać w dniu licytacji w godz. 9.45-10.00 na parkingu kancelari komornika.

Komornik zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji w całości lub wycofania dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybcia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do zlożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.