Licytacje

OBWOESZCZENIE O I LICYTACJI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

20.04.2018 09:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mający kancelarię w 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza  6/3 (boczna ul. Hetmańskiej) na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20/04/2018 roku o godz. 9.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w spółce zo.o.

Przedmiotem licytacji jest 1500 udziałów dłużnika w spółce
SZWED IDEA SP. Z O. O. (KRS: 0000524865, NIP: 8133697323, REGON: 181156173). Udziały oszacowane są na kwotę 143.415,00 zł.

Wartość 100,00 % udziałów Szwed Idea Sp. z o.o. wynosi 149.145,27 zł.
Wartość 1 udziału wynosi 95,61zł.

Ceną wywoławczą udziałów w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

W toku licytacji pierwszeństwo nabycia będą miały osoby zgłaszające wolę nabycia całości udziałów wystawionych do licytacji.

Komornik zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji w całości lub wycofania dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybcia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do zlożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię  w wysokości  jednej  dziesiątej  sumy  oszacowania,  najpóźniej  w dniu  poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

« powrót