Licytacje

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

23.04.2018 09:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mający kancelarię w 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3 (boczna ul. Hetmańskiej) na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23/04/18 roku o godz. 9.30 pod adresem: Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 2 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
1. Nitownica Firebird - 2x - wartość szacunkowa brutto 4.100,00 zł
2. Zgrzewarka SPST - 04.20, SMST-298 - wartość szacunkowa brutto 9.200,00 zł
3. Przecinarka Tarczowa DEJA-40 SPST-04.27/3709/1989 r. - wartość szacunkowa brutto 1.386,18 zł
4. Agregat/Sprężarka VAN SPST 04.16/79/1998 r. - wartość szacunkowa brutto 3.500,00 zł
5. Zestaw do malowania EPG-SPRINT X-KMM3, SPST - 04.40/12344/2015 - wartość szacunkowa brutto13.000,00 zł
   
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Powyższe ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godz. 9.00 - 9,30 pod adresem: Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 2.
Komornik zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji w całości lub wycofania dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybcia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do zlożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 867 1 § 1 kpc: przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię  w wysokości  jednej  dziesiątej  sumy  oszacowania,  najpóźniej  w dniu  poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie sk łada się, jeżeli suma oszacowania jest  niższa niż pięć tysięcy złotych. § 2. Rękojmię  złożoną  przez  licytanta,  któremu  udzielono  przybicia,  zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. § 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie w arunków licytacji co do zapłaty  ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się  koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzys kanej  w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest prz elewana na dochód  Skarbu Państwa.

Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).

Komornik Sądowy
Jakub Kwater

« powrót