Licytacje

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

15.01.2019 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu  15 stycznia 2019r. o godz. 1000 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomość gruntowa (niezabudowana), położona w miejscowości Tyczyn w rejonie ulicy Stawowej, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie; oznaczona jako działka o Nr Ew. 576 o pow. 0,1725 ha – Obręb 0001 Tyczyn. Klasa gruntu PsIII w całości. W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RZ2Z/00030428/8.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  83.214,00 zł., cena wywołania wynosi 62.410,50zł., rękojmia 8.321,40zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika :  PBS O/Rzeszów nr 50864211262012112628840001 podając sygnaturę akt: KM 1406/16.

« powrót