Licytacje

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

26.03.2019 10:00

O B W I E S Z C Z E N I E


    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu  26-03-2019r. o godz. 1000 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

ułamkowej części nieruchomości gruntowej w wysokości 3/4 prawa położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Kwarcowej, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako działka Nr Ew. 454 o pow. 0,2701 ha - Obręb 218 Wilkowyja Płn.  Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RZ1Z/00102123/9.
Ułamkową część nieruchomości oszacowano na kwotę: 124.219,00 zł., cena wywołania wynosi 93.164,25zł., rękojmia 12.421,90zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika : Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nr 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 , podając sygnaturę akt: KM 1539/18.

« powrót