Licytacje

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

28.03.2019 12:20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 marca 2019r.,  o godz. 1220 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użyt. 143,50 m2, położonej w miejscowości Rudna Mała 406, gm. Głogów Młp., oznaczonej jako działka o nr Ew. 4050 (przed scaleniem 1292/1) o pow. 0,0352 ha.
Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00147216/5 .
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 233.725,00 zł. Cena wywołania 175.293,75 zł. Rękojmia 23.372,50 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika :  PBS O/Rzeszów nr 50864211262012112628840001, podając sygnaturę akt: KM 1852/15.

« powrót