Licytacje

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

28.05.2019 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 28 maja 2019r. o godz. 1000 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

- ułamkowej części nieruchomość w udziale 1/2 prawa- niezabudowanej działki gruntu nr Ew. 1776 obręb Rudna  Mała o pow.  0,64 ha, użytki i klasy gruntu: W/ŁIII – 0,02 ha, ŁII – 0,15 ha, ŁIII – 0,47 ha,  objęta księgą wieczystą RZ1Z/000138291/8. Nieruchomość jest położona w miejscowości Rudna Mała gm. Głogów Młp., woj. podkarpackie. Ułamkową część nieruchomość oszacowano na kwotę:  7.401,50 zł., cena wywołania wynosi 5.551,13zł., rękojmia 740,15zł.
- ułamkowej części nieruchomość w udziale 1/2 prawa- niezabudowanej działki gruntu nr Ew.425 obręb Wysoka Głogowska o pow.  0,38 ha, użytki i klasy gruntu w całości RIIIb, objęta księgą wieczystą RZ1Z/000120461/2. Nieruchomość jest położona w miejscowości Wysoka Głogowska gm. Głogów Młp., woj. podkarpackie. Ułamkową część nieruchomość oszacowano na kwotę: 4.024,00 zł., cena wywołania wynosi 3.018,00zł., rękojmia 402,40zł.
- ułamkowej części nieruchomość w udziale 1/2 prawa- niezabudowanej działki gruntu nr Ew.144/4 obręb Wysoka Głogowska o pow.  0,34 ha, użytki i klasy gruntu w całości ŁIV, objęta księgą wieczystą RZ1Z/000120461/2. Nieruchomość jest położona w miejscowości Wysoka Głogowska gm. Głogów Młp., woj. podkarpackie. Ułamkową część nieruchomość oszacowano na kwotę:3.342,50 zł., cena wywołania wynosi 2.506,88zł., rękojmia 334,25zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1265/18.

Do nabycia przedmiotowych nieruchomości rolnych w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1., nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.  Art. 2a ust 4., nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

« powrót