Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym

Co robimy?

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK EGZEKUCYJNY?

We wniosku egzekucyjnym musi znaleźć się:

Oznaczenie wierzyciela. Wskaż swoje pełne dane. Nie zapomnij o  numerze rachunku bankowego na jaki mamy przesyłać wyegzekwowane dla Ciebie należności. Podaj swój numer telefonu i adres e-mail dla ułatwienia kontaktu. Jeśli posiadasz pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo.

Oznaczenie dłużnika. Wskaż wszystkie znane Ci dane dłużnika (numer PESEL, numer NIP, adres zamieszkania) oraz wszelkie inne informacje jeśli jesteś w ich posiadaniu, takie jak numer rachunku bankowego, podmioty z którymi dłużnik współpracuje, imiona rodziców, numer telefonu. Każda informacja może okazać się pomocna.

Oznaczenie czego się domagasz. We wniosku egzekucyjnym należy dokładnie opisać jakich kwot oczekujesz od komornika, nawet jeśli są one dokładnie takie same jak w tytule wykonawczym.

Wskazanie sposobów egzekucji. Przykładowe sposoby egzekucji: z wierzytelności, w tym wierzytelności z rachunku bankowego, praw majątkowych, nieruchomości (należy wskazać numer księgi wieczystej), ruchomości (należy wskazać jakich i gdzie się znajdują). Jeśli nie znasz składników majątku dłużnika, to skieruj egzkucję do wszystkich ustalonych przez komornika składników i wszystkich możliwych sposobów. W takiej sytuacji zleć komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Zlecenie takie podlega opłacie w kwocie 100,00 zł. Opłata zostnie doliczona do zobowiązania Twojego dłużnika.

Tytuł wykonawczy - orzeczenie sądu/referendarza sądowego lub ugoda, która zwykle musi być zaopatrzona w klauzulę wykonalności - upewnij się, że Twój tytuł ją zawiera. Tytuł wykonawczy należy przekazać komornikowi w oryginale. Jeśli egzekucja okaże się skuteczna, pozostanie on w naszych aktach, w przeciwnym wypadku zwrócimy Ci go wraz z ostatnią czynnością.

Wniosek egzekucyjny możesz napisać samodzielnie, w razie watpliwości skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Możesz także pobrać formularz wniosku, znajduje się on w zakładce "formularze" na górze strony. Wniosek możesz złożyć osobiście w kancelarii lub przesłać go pocztą, zalecamy wysyłkę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W ciągu kilku dni od przekazania przez Ciebie wniosku, zostanie on zarejestrowany i podejmiemy czynności. O naszych działaniach zostaniesz poinformowany pisemnie - wszelka korespondencja kierowana do Twojego dłużnika będzie przesyłana także do Ciebie. Jesli wniosek będzie niekompletny, otrzymasz od nas pismo ze wskazaniem braków. Jesli nie wskażesz majątku dłużnika, poprosimy Cię także o uiszczenie zaliczki na wydatki gotówkowe i zapytania niezbędne do jego ustalenia. 

Kancelaria Komornika Sądowego Jakuba Kwater

Istnieje od 2004 r. Do 2008 r. funkcjonowała pod nazwą Komornik Sądowy Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Obecnie kancelaria zatrudnia 12-osobowa kadrę: księgową, dwóch pracowników biurowych, jedną praktykantkę, a także siedmioro asesorów z których każdy odbywał aplikację komorniczą w tej kancelarii. Asesorzy wykonują czynności zarówno w kancelarii, jak i czynności terenowe.

Kancelaria od początku funkcjonowania była uprawniona do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela – nie wykazywała zaległości w załatwianiu spraw.

Kancelaria ma bezpośredni dostęp do BEL, CEPiK, OGNIVO.

Nasza oferta:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne
  • zabezpieczenie roszczeń
  • sporządzanie protokołów stanu faktycznego i spisów inwentarza

Biuletyn
licytacji

Chcesz otrzymywać informacje o aktualnych
licytacjach komorniczych? Zostaw swój email!

Filtr antyspamowy: =

Ostatnie licytacje

Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 20 czerwca  2024...

Pierwsza licytacja

Rzeszów, dnia 19.04.2024 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3 sygn. akt KM...

Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX w Rzeszowie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.04.2024 r....

Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na   podstawie art. 9864§3 kpc, że w dniu 13 czerwca 2024r. o godz. 12...

Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na   podstawie art. 8791kpc w związku z art. 10136§1 kpc, że w dniu 13...

Pierwsza licytacja

PIERWSZY TERMIN LICYTACJI NIE DOSZEDŁ DO SKUTKU, ZOSTANIE WYZNACZONY DRUGI TERMIN LICYTACJI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jaku...

Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 20 czerwca  2024...

Pierwsza licytacja

Rzeszów, dnia 19.04.2024 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3 sygn. akt KM...

Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX w Rzeszowie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.04.2024 r....