01.03.2022 11:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika, Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 171,00 zł
Druga licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 1 marca 2022r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

- ułamkowej części nieruchomości w udziale 5/120 nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki nr ew. 2127 i 2134, o łącznej pow. równej 0,6300 ha, położonej w miejscowości Budy Głogowskie, w gminie Głogów Małopolski, w powiecie rzeszowskim, w województwie podkarpackim. Powierchnia działki o nr ew. 2127 wynosi 0,5800 ha, natomiat działki 2134 wynosi 0,05 ha. Działka nr 2127 jest nieogrodzona, porośnięta trawą, w części środkowej jest rów wodny i sieć energetyczna średniego napięcia. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej drogą gruntową. Działka w większości stanowi pastwiska trwałe (PsIV, PsV, PsVI) a częściowo grunty pod rowami (W-PsV). Działka jest wąska (szerokość mierzona wzdłuż zachodniej granicy wynosi około 4,30 m) i bardzo długa (długość około 1680 m). Szerokość działki 2134 mierzona wzdłuż zachodniej granicy wynosi około 4 m, długość około 110 m. Przy wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Działka nr 2134 jest częściowo ogrodzona poprzez ogrodzenie istniejące na działce sąsiadującej, porośnięta trawą. Dojazd do działki odbywa się od strony zachodniej drogą gruntową. Działka w całości stanowi pastwiska trwałe (PsV). Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr RZ1Z/00192933/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowano na kwotę:  342,00 zł., cena wywołania wynosi 171,00zł.
    
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/ Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów działu VIa  kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W szczególności stosownie do dyspozycji art. 871 k.p.c. w związku z art. 10136k.p.c., Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.