01.09.2022 12:00
Miejsce licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl
Cena wywołania: 256 425,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 9864 § 3 kpc, że w dniu 01 września 2022r., o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości lokalowej nr 3, o pow. użytkowej 88,30 m², położonej w budynku mieszkalnym nr 7/11, w zabudowie szeregowej, przy ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie. Z własnością lokalu związany jest udział 8830/18381 części w częściach wspólnych budynku nr 7/11 i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku przez właścicieli lokali oraz prawo współwłasności gruntu położonego na działce nr ew. 341 w obrębie 210 w Rzeszowie. Dojazd do nieruchomości możliwy jest drogami o nawierzchni bitumicznej (od strony ul. Uroczej) i z kostki betonowej (od ul. Nowowiejskiej). Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej - sieć elektroenergetyczną, kanalizacyjną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną. Do budynku wykonane są przyłącza ww. sieci. Lokal składa się z pomieszczeń położonych na drugiej kondygnacji budynku (pierwszym piętrze): dwóch pokoi (jeden pokój na antresoli), kuchni, łazienki z wc, korytarza, do lokalu przynależy piwnica i garaż z pomieszczeniem opisywanym jako warsztat. Do przedmiotowego lokalu wykonano przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania z piecem gazowym dwufunkcyjnym, a także instalację domofonową.Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00096988/4
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 341 900,00 zł. Cena wywołania 256 425,00 zł. Rękojmia 34 190,00 zł.


   Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu: 08 września 2022r. o godz. 12:00

    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1258/20. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybicu:  numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.