05.01.2022 12:00
Miejsce licytacji: portal https://e-licytacje.komornik.pl/
Cena wywołania: 56 175,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 05 stycznia 2022r. o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc.)

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej jako działka o nr. ew. 1343 o powierzchni 0,0356 ha, położonej w Rzeszowie na obszarze obrębu ew. 221 - Słocina. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00189729/0. Obszar przedmiotowej nieruchomości jest płaski - deniwelacja nie przekracza 0,5m. Bezpośredni dojazd od strony północnej zapewnia droga publiczna o nawierzchni z masy bitumicznej. Z  ulicy Słocińskiej urządzone są dwa zjazdy na działkę nr 1343 – jeden od zachodniej strony (częściowo w granicach przedmiotowej działki i działek sąsiednich), a drugi od wschodniej strony. Nieruchomość jest ogrodzona od strony wschodniej, zachodniej i częściowo południowej trwałymi ogrodzeniami istniejącymi na działkach sąsiednich, porośnięta niską roślinnością trawiastą. Działka jest uzbrojona w sieci: kanalizacyjną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną. W trakcie oględzin stwierdzono, że działka nr 1343 nie jest użytkowana, nie są na niej również prowadzone żadne prace budowlane.
Nieruchomość stanowi  własność dłużnika: Activart sp. z o.o. z/s w Głogowie Młp.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 74 900,00 zł., cena wywołania wynosi 56 175,00 zł., rękojmia 7 490,00zł. Nieruchomość objęta jest podatkiem VAT - wskazana cena jest ceną netto. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: GKM 80/20.
    W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elekteronicznej i zakończy się w dniu
 12 stycznia 2022r. o godzinie 12:00.

    W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wskazaną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.