05.10.2023 12:00
Miejsce licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl
Cena wywołania: 66 139,20 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 05 października 2023r.,  o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc.):


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

1. Ułamkowej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej - w wysokości 4/10 prawa, oznaczonej jako działka 1368/12  o pow.  0,1387 ha, położonej w Rzeszowie w rejonie  ul. Wetlińskiej w obrębie 223, stanowiącej drogę dojazdową. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta RZ1Z/00121293/0.
Ułamkową część nieruchomość oszacowano na kwotę: 88 185,60 zł. Cena wywołania 66 139,20 zł. Rękojmia 8 818,56 zł.
 Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 12 października 2023r. o godzinie 12:00.

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: Km 3702/13.