05.10.2023 12:00
Miejsce licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl
Cena wywołania: 84263,25 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 05 października 2023r.,  o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879 1  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc.):


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

1. Ułamkowej części nieruchomości w udziale 1/2 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1368/9 o pow. 0,1508 ha, położonej w Rzeszowie przy ul. Wetlińskiej, obręb 223 Zwięczyca II, gm. Rzeszów Miasto, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczyta RZ1Z/00054130/9.
Ułamkową część nieruchomość oszacowano na kwotę: 112 351,00 zł. Cena wywołania 84 263,25 zł. Rękojmia 11 235,10 zł.
2. Ułamkowej części nieruchomości w udziale 1/2 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1368/10 o pow. 0,0935 ha, położonej w Rzeszowie przy ul. Wetlińskiej, obręb 223 Zwięczyca II, gm. Rzeszów Miasto, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta RZ1Z/00054130/9.
Ułamkową część nieruchomość oszacowano na kwotę: 69 661,00 zł. Cena wywołania 52 245,75 zł. Rękojmia 6 966,10 zł.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 12 października 2023r. o godzinie 12:00.

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: Km 3702/13.