08.06.2022 12:00
Miejsce licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl/
Cena wywołania: 55 917,75 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2022r. o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc.)

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działki ew. nr  2583/1, 2583/2 położone w obrębie 212, miasto Rzeszów, objętych KW nr RZ1Z/000114607/3. Powierzchnia działki 2583/1 wg ewidencji gruntów wynosi 0,0222 ha, a działki 2583/2 0,0097 ha, obydwie zaewidencjonowane jako użytek drogowy - dr. Kształt wydłużony o układzie północ – południe. Szerokość około 4 m – 4,5 m, łączna długość około 80 m. Teren płaski. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej przez działki 2583/1, 2583/2 przebiegają sieci/przyłącza kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, wodociągowe, sieć elektroenergetyczna w bezpośrednim sąsiedztwie.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 74 557,00 zł., cena wywołania wynosi 55 917,75 zł., rękojmia 7 455,70zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: GKM 214/19.
    W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elekteronicznej i zakończy się w dniu:  15 czerwca 2022r. o godzinie 12:00.