09.03.2021 12:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 72 541,25
Druga licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 9 marca 2021r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I


ułamkowa część nieruchomości w udziale 1/2 prawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiąca działkę nr Ew. 310/1 o pow. 0,3202 ha w obrębie 5-Strażów. Użytek i klasa gruntu RIIIa w całości. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej po działce przebiegają sieci kanalizacyjna wraz z przepompownią oraz przyłączem energetyczny, sieć teletechniczna, gazowa i energetyczna, wodociągowa w sąsiedztwie. Na działkę zostały wydane warunki zabudowy na inwestycję: "budowa budynku produkcyjnego (produkcja mebli) z wydzieloną częścią biurową i administracyjną”. Działka 310/1 przylega do asfaltowej drogi ogólnodostępnej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą RZ1Z/00190769/2.
Ułamkową część nieruchomość oszacowano na kwotę: 145.082,50 zł., cena wywołania wynosi 72.541,25zł., rękojmia 14.508,25 zł.  
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1336/18.