10.11.2020 11:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 71.625,00 zł
Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 10 listopada 2020r.  o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomość gruntowa, niezabudowana – działka o nr Ew. 3475/3, o pow. 0,4549 ha, położona w Malawie, w gminie Krasne.  Bezpośredni dojazd możliwy jest drogą gruntową częściowo utwardzoną. Działka jest nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej. Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów działka stanowi w części grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-PsIV 0,1712 ha) oraz grunty orne ( RIIIa 0,1213 ha i RIVa 0,1624 ha). Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego, altany ogrodowej oraz studni kopanej na części działki.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr RZ1Z/00119709/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 95.500,00 zł., cena wywołania wynosi 71.625,00zł., rękojmia 9.550,00zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 427/20.