13.07.2022 12:00
Miejsce licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl
Cena wywołania: 429 973,50 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 9864 § 3 kpc, że w dniu 13 lipca 2022r., o godz. 12: 00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. 0,0502 ha, oznaczonej jako działka nr Ew. 1077, obręb 216 Rzeszów, gm. Rzeszów, która przylega do działki 1074 oznaczonej jako droga Gminy Miasta Rzeszów, łączącej się z ulicą Warszawską. Na działce znajduje się budynek mieszkalny, murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, pow. całkowita budynku mieszkalnego ujawniona w ewidencji budynków to 100 m2, działka ogrodzona, ogród - teren zielony z  nasadzeniami ozdobnymi, wjazd oraz opaska przy budynku utwardzone kostką prefabrykowaną. Na działce znajduje się drewniana wiata o pow. ok. 15 m2. Nieruchomość uzbrojona w sieci gazową, energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną. W budynku wykonano instalację solarną do ogrzewania wody. Centralne ogrzewanie gazowe oraz na paliwo stałe, ogrzewanie podłogowe w przedpokoju, kuchni oraz łazience na parterze. Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00067632/2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 573 298,00  zł. Cena wywołania 429 973,50 zł. Rękojmia 57 329,80 zł.
    Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu:
 20 lipca 2022r. o godz. 12:00

    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1291/18. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybicu:  numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.