14.09.2023 13:00
Miejsce licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl
Cena wywołania: 22 350,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 14 września 2023r. o godz. 13:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013 6 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879 1  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc.)

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

ułamkowej części nieruchomości w udziale 1/8 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce o nr. ew. 11/1 o pow. 0,2918 ha, w Rzeszowie, obręb 229 Pogwizdów, gm. Miasto Rzeszów, pow. Rzeszów Miasto, woj. podkarpackie. Nieruchomość jest  uzbrojona w sieć gazową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną niskiego napięcia. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą RZ1Z/00090113/8.
Ułamkową część nieruchomości oszacowano na kwotę: 29 800,00 zł. Cena wywołania 22 350,00 zł. Rękojmia 2 980,00 zł.
    Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 21 września 2023r. o godzinie 13:00.

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt:Kmp 12/21.