15.06.2022 10:00
Miejsce licytacji: 35-051 Rzeszów
Cena wywołania: 8.000
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX w Rzeszowie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.06.2022 r. pod adresem: 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 27 (garaż) o godzinie 10.00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:

1. Bieżnia z podciśnieniem VACU Shaper Fast Runner II EN-957-1/6, ref 50733-2 - wartość szacunkowa 8.000,00 zł brutto
2. Bieżnia z  podciśnieniem Motorized TREADMILL Model NIMBUS - wartość szacunkowa 8.000,00 zł brutto

cena wywołania: 3/4 ceny oszacowania - 6.000,00 zł brutto        
wartość rękojmi: 1/10 ceny oszacowania - 800,00 zł            

Możliwość oględzin przedmiotu licytacji będzie możliwa w miejscu licytacji 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 27 (garaż) w dniu licytacji w godzinach 9.45-10.00. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg poprzez wpłatę gotówkowa w kancelarii komornika lub przelew na rachunek kancelarii Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oddział w Rzeszowie nr 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001, podając w tytule sygnaturę sprawy.

Komornik zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji w całości lub wycofania dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.