15.12.2021 12:00
Miejsce licytacji: portal e-licytacje.komornik.pl
Cena wywołania: 77 400,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2021r. o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc.)

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

gruntowej, oznaczonej jako działka o nr. ew. 1045/3 o powierzchni 0,1292 ha, położonej w miejscowości Borek Stary, w gminie Tyczyn, powiat rzeszowski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4) prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00006906/6. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Bogdan Anny. Przedmiotowa działka przylega do drogi gminnej o nawierzchni z masy bitumicznej, która zapewnia dojazd do nieruchomości. Działka położona jest w terenie pofałdowanym, ze spadkiem terenu w kierunku północno zachodnim, ma kształt regularny, zbliżony do równoległoboku. Dla ww. działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 24.09.2008r. na zamierzenie inwestycyjne: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bezodpływowego osadnika ścieków na działce nr ewid. 1045/3. Decyzja ta jest ostateczna.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  103 200,00  zł., cena wywołania wynosi 77 400,00zł., rękojmia 10 320,00 zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę złożenia rękojmi  przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 159/19.
    W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elekteronicznej i zakończy się w dniu 22 grudnia 2021r. o godzinie 12:00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wskazaną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.