20.06.2024 13:10
Miejsce licytacji: PORTAL e-licytacje.komornik.pl
Cena wywołania: 75.975,00
Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 20 czerwca  2024r., o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr. ew.  190/16 o powierzchni 0,0557 ha, w miejscowości Trzebownisko, w gminie Trzebownisko, w powiecie rzeszowskim, w województwie podkarpackim. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr RZ1Z/00209595/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Prawo własności gruntu przysługuje w całości Aleksandrze Kolbuszewskiej, córce Karola i Heleny.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 101.300,00 zł
Cena wywołania 75.975,00  zł
Rękojmia 10.130,00 zł
    Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu:
 27 czerwca 2024r. o godz. 12:00
Obowiązkowym elementem umożliwiającym uczestnictwo w e-licytacji jest rejestracja na portalu e-licytacje.komornik.pl oraz dołączenie do licytacji.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest:
 złożyć rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w   Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KMG 46/24. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu licytant obowiązany jest także przystąpić do e-licytacji. W tym celu zobowiązany jest do podania w   systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a   jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we   własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Stosownie do art. 954 pkt 2 kpc. wzywam : Organ Wykonawczy Gminy i Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz Organy Ubezpieczeń Społecznych do złożenia najpóźniej w terminie licytacji zestawienia podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń do nabywcy. Jednocześnie informuję że wierzyciele wymienieni w art. 954 pkt 2 kpc., którzy złożyli zestawienie wierzytelności publicznoprawnych, mają obowiązek - przed prawomocnym przysądzeniem własności - złożyć również tytuły wykonawcze, pod rygorem utraty prawa uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej  z egzekucji. (art. 1036 kpc.)  
Komornik Sądowy

          Jakub Kwater
Do wiadomości: