24.08.2022 10:00
Miejsce licytacji: 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3
Cena wywołania: 1
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX w Rzeszowie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.08.2022 r. o godzinie 10.00, pod adresem 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:

1. Maszyna Housel Honco, silnik typ DNR 5s80d, nr 164768, nr 0150 wartość szacunkowa: 49.500,00 zł netto, 60,885,00 zł brutto, cena wywołania: 45.663,75 zł brutto;

2. Zawijarka stretchu SPINNY S200 - wartość szacunkowa: 12.740,00 zł netto,
15.670,20 zł brutto, cena wywołania: 11.752,65 zł brutto;

3. Automatyczna maszyna do zawijania taśmą - wartość szacunkowa: 4.600,00 zł netto,
5.658,00 zł brutto, cena wywołania: 4.243,50 zł brutto;

4. Klejarka uchwytów do worków do odkurzaczy - wartość szacunkowa: 7.770,00 zł netto, 9.557,10 zł brutto, cena wywołania: 7.167,25 zł brutto;

5. Sprężarka Airpol typ KP 400/L10 z osuszaczem - wartość szacunkowa: 6.120,00 zł netto, 7.527,60 zł brutto, cena wywołania 5.645,70 zł brutto;

6. Kompresor 43/00 KAESER typ SK 26, żółty - wartość szacunkowa: 8.450,00 zł netto,
10.393,50 zł brutto, cena wywołania: 7.795,13 zł brutto

7. Automat wklejający, model aw1, r. prod 2016 - wartość szacunkowa: 7.140,00 zł netto,
8.782,20 zł brutto, cena wywołania: 6.586,65 zł brutto

8. Maszyna do zawijania stretchem palet, MATCO - wartość szacunkowa: 1.530,00 zł netto, 1.881,90 zł brutto, cena wywołania 1.411,43 zł

9. Maszyna SEWETCH, model 5570  - wartość szacunkowa: 313,00 zł netto,
384,99 zł brutto, cena wywołania: 288,74 zł brutto;

10. Tester przepuszczalności powietrza TPR x1, r. prod 2015 - wartość szacunkowa: 1.764,00 zł netto, 2.169,72 zł brutto, cena wywołania: 1.627,30 zł

11. Tester wytrzymałości na uwypuklenia  - wartość szacunkowa: 1.512,00 zł netto,
1.859,76 zł brutto, cena wywołania: 1.394,82 zł brutto

12. Tester wytrzymałości materiałowej na zrywanie  - wartość szacunkowa: 1.764,00 zł netto, 2.169,72 zł brutto, cena wywołania: 1.627,30 zł
13. Zasilacz DC POWER SUPPLY 30 10. D  - wartość szacunkowa: 356,00 zł netto,
437,88 zł brutto, cena wywołania:  328,41 zł

14. Stabilizator napięcia ESN - 6000, ZALMED - wartość szacunkowa: 1.820,00 zł netto,
2.238,60 zł brutto, cena wywołania: 1.678,95 zł

15. Zgrzewarka ręczna BOSSMAN ultradzwiękowa KS-86 - wartość szacunkowa: 34.560,00 zł netto, 42.508,80 zł brutto, cena wywołania:  31.881,60 zł

16. Przewijarka do papieru S.S.T-F.Calemard 42 (bobiniarka) Saint-Ettienne - France - wartość szacunkowa: 22.896,00 zł netto, 28.162,08 zł brutto, cena wywołania: 21.121,56 zł

17. Drukarka VIDEO JET 3320 (2 sztuki) - wartość szacunkowa netto - 17.640,00 zł, 21.697,20 zł brutto, cena wywołania: 16.272,90 zł

18. Pakowarka Beck Packautomaten, typ S 2.442 - wartość szacunkowa netto -17.100,00 zł, 21.033,00 zł brutto, cena wywołania: 15.774,75 zł brutto

19. Pakowarka GSP 55 Evo, nr ser. 1353, r. prod 2010 - wartość szacunkowa netto - 62.500,00 zł, 76.875,00 zł brutto, cena wywołania: 57.656,25 zł brutto

20. Pakowarka RACUPACK C40 Compact, r. prod 2019 - wartość szacunkowa netto - 114.000,00 zł, 140.220,00 zł brutto, cena wywołania: 105.165,00 zł

21. Zaklejarka ITAL DIBIPACK SPA NP 01LC, r. prod 2012 - wartość szacunkowa netto - 7.000,00 zł, 8.610,00 zł brutto, cena wywołania: 6.457,50 zł

22. Zaklejarka EXTEND Tajwan EXS-128, r. prod 2012 - wartość szacunkowa netto -4.600,00 zł, 5.658,00 zł brutto, cena wywołania: 4.243,50 zł brutto


Wartość rękojmi: 1/10 wartości szacunkowej brutto.        

Możliwość oględzin przedmiotu licytacji będzie możliwa w miejscu licytacji pod adresem 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 w dniu licytacji w godzinach 9.30-10.00. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg poprzez wpłatę gotówkowa w kancelarii komornika lub przelew na rachunek kancelarii Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oddział w Rzeszowie nr 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001, podając w tytule sygnaturę sprawy.

Komornik zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji w całości lub wycofania dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).


Komornik Sądowy
Jakub Kwater

Otrzymują:
- wierzyciel;
- dłużnik;
- Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń;
- strona internetowa KRK
- a/a

POUCZENIE: Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767§3kpc). Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza numer IX w Rzeszowie) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art.767§4kpc). Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.