24.11.2020 11:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 59475,00
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu  24 listopada 2020r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

-ułamkowej części nieruchomości gruntowej w wysokości 1/3 prawa stanowiącej działkę nr Ew. 318/9  o pow. 0,1173 ha, w Rzeszowie obręb 228 Matysówka, w gminie Miasto Rzeszów, w powiecie rzeszowskim, w województwie podkarpackim. Działka ma kształt regularny, prostokątny - szerokość (mierzona wzdłuż północnej granicy) wynosi około 25 m, a największa długość (mierzona wzdłuż wschodniej granicy) wynosi około 49 m. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony. W południowej części  działki znajduje się sieć wodociągowa i studnia. Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów działka stanowi w części pastwiska trwałe (PsIV 0,0470 ha) i grunty orne na glebach ornych średnio dobrych (RIIIb 0,0703 ha). Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr RZ2Z/00007380/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Wraz z ułamkowymi częściami nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących drogi dojazdowe do działki 318/9 -działek drogowych – 318/5 ( objęta księgą wieczysą RZ2Z/00007381/6), 318/8 (objęta księgą wieczystą RZ2Z/00055084/5), w udziałach odpowiednio 1/12 prawa i 1/6 prawa. Z uwagi na gospodarcze przeznaczenie i układ funkcjolany, przedmiot licytacji stanowią łącznie wszystkie w/w nieruchomości.
Ułamkowe części nieruchomości oszacowano łącznie na kwotę: 79.300,00 zł. Cena wywołania  59.475,00 zł. Rękojmia 7.930,00 zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu przetargu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KMP 32/11. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/