27.08.2019 10:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 212 849,25 zł
Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

o licytacji
prawa do ekspektatywy odrębnej własności lokalu

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, Kancelaria Komornicza nr IX w Rzeszowie z/s 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3 (boczna ul. Hetmańskiej)  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz.10:00 w kancelarii komornika, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa do ekspektatywy odrębnej własności lokalu – pomieszczenia strychowego do adaptacji o pow. użytkowej 57,80m² (zgodnie z informacją uzyskaną od Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant - wg stanu po sporządzeniu inwentaryzacji powykonawczej), znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Krajobrazowej 28 pod numerem 23A, na IV piętrze - poddaszu. W/w lokal przeszedł już modernizację na cele mieszkane i jest zamieszkały. Uregulowania wymagają formalne kwestie związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu.     
W/w prawo oszacowano na kwotę:  283.799,00 zł., cena wywołania wynosi 212.849,25zł., rękojmia 28.379,90zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Wadium można wpłacić w biurze komornika lub na konto: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oddział w Rzeszowie 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

    Stosownie do art. 976 kpc., w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Komornik zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.

Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).