28.10.2019 10:00
Miejsce licytacji: Sądz Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6
Cena wywołania: 212 849,25 zł
Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E o licytacji
prawa do ekspektatywy odrębnej własności lokalu

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, Kancelaria Komornicza nr IX w Rzeszowie z/s 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2019 roku o godz.10:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa do ekspektatywy odrębnej własności lokalu – pomieszczenia strychowego do adaptacji o pow. użytkowej 57,80m² (zgodnie z informacją uzyskaną od Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant - wg stanu po sporządzeniu inwentaryzacji powykonawczej), znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Krajobrazowej 28 pod numerem 23A, na IV piętrze - poddaszu. W/w lokal przeszedł już modernizację na cele mieszkane i jest zamieszkały. Uregulowania wymagają formalne kwestie związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu.     
W/w prawo oszacowano na kwotę:  283.799,00 zł., cena wywołania wynosi 212.849,25zł., rękojmia 28.379,90zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Wadium można wpłacić w biurze komornika lub na konto: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oddział w Rzeszowie 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001.
Warunki zapłaty ceny: Nabywca jest obowiązany zapłacić natychmiast po zakoñczeniu licytacji i udzieleniu mu przybicia, jedną piątą wylicytowanej ceny. Resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji.
Komornik zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.
Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)