28.11.2019 12:04
Miejsce licytacji: ul.Polna 10a, 37-700 Leżajsk
Cena wywołania: 153.400,00 zł
Pierwsza licytacja

Rzeszów, dnia 2019-08-22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater
35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza  6/3
Sygn. akt  KM 1907/18
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
tel. 0-17 8525140
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza numer IX w Rzeszowie Jakub Kwater mający kancelarię w
35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza  6/3  na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2019 roku o godz.12:00 pod adresem ul.Polna 10a, 37-700 Leżajsk  odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Samochód specjalny, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych  marki LAND ROVER model DEFENDER LD E2NE2F  TD4 2.2  MR'12  rok prod. 2012  nr rej. RLE 16234 nr VIN SALLDKWP8CA417159  wyposażony w podnośnik koszowy marki  Colombo Giuseppe medel TLC 14 nr fabr. 6937
- wartość szacunkowa 153.400,00 zł brutto - (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych zero groszy brutto)

    
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Powyższe ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godz. 11:45 - 12:00.
Komornik zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji w całości lub wycofania dowolnych ruchomości bez podania przyczyny. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Nabywca staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybcia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny na którą zalicza się  rękojmię uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii  lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oddział w Rzeszowie nr 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).

Komornik Sądowy
Jakub Kwater