31.08.2023 12:00
Miejsce licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl
Cena wywołania: 3 771,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2023r., o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879 1  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc.):


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I
5) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1331/1 o pow. 0,02 ha położonej w obrębie 12 Wysoka Głogowska, gm. Głogów Młp, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00207654/6
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 5 028,00 zł. Cena wywołania 3 771,00 zł. Rękojmia 502,80 zł.

 Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 07 września 2023r. o godzinie 12:00.

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt:Km 357/22.